INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

 
INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI
Expat Insurance s.r.o., IČO: 28550102., se sídlem Koněvova 426/35, je ve smyslu
zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění dále (jen „ZoDPZ“)
registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB. Kontaktní údaje: Ing. Miroslav
Chovanec.. telefon: +420731135630, email: m.chovanec@expatcz.cz (dále
„Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“).
Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
(dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele 2,3  uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03
Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho
vázaných zástupců (dále „VZ“ 1 ).
Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis
Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může zákazník nejlépe ověřit u ČNB na
internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.
Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto
jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace.
Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo
prostřednictvím elektronické pošty (email).
Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy
Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo
elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem tohoto
dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že
souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních
prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na
sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy
zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele 
www.expatservice24.cz s čímž zákazník podpisem tohoto dokumentu souhlasí.
Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu
pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových
stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických
komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu.  V případě, že
zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost
neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování
informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace
v této podobě zákazníkovi poskytne.

Poučení subjektu údajů - informace o článku 13 nařízení GDPR o zpracování osobních
údajů je uvedeno na www.expatservice24.cz.
Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu
zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při
zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku
nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit,
Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy
osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým
případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel a VZ nesmí při
zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo
nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo
jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo
jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.
Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech
či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může zákazník sjednat pojištění
prostřednictvím Zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může zákazník sjednat
pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu,
nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu
Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách
sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na
internetových stránkách Zprostředkovatele.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na
základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo jako pojišťovací makléř na základě
písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro
pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny
Zprostředkovatele a na internetových stránkách
Zprostředkovatele  www.expatservice24.cz
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený
pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se
zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na
případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny
v dokumentu „Záznam o požadavcích, potřebách a cílech zákazníka“.
Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou
pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani
jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem.
Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu
ust. § 78 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění poskytuje doporučení ve
smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou případů uvedených v § 77 odst. 3 ZoDPZ.
Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně
druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto
služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka.

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může zákazník, pojištěný
nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje
Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán
Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka – www.cnb.cz, případně podat žalobu
na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na
mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr -
  www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.
Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli
upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.
______________________________________________________________________
_____
1 Do okamžiku přeregistrace Společnosti na samostatného zprostředkovatele a jeho
podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů na VZ dle ust. § 120 ZoDPZ se VZ rozumí
podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 6 zákona č. 38/2004 Sb.
2 Společnost byla ke dni 1. 12. 2018 držitelem registrace pojišťovacího agenta ve smyslu
ust. § 8 zákona č. 38/2004 Sb. V souladu s ust. § 120 odst. 4 ZoDPZ ČNB zapsala
Společnost po 1. 2. 2019 do registru ČNB jako samostatného zprostředkovatele se
stejným rozsahem činností.

ru_RURussian
cs_CZCzech ru_RURussian