ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ

SPOLEČNOSTI EXPAT INSURANCE s.r.o.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce
se společností Expat Insurance s.r.o. (dále jen EI)

Během práce pro společnost EI je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň
integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti EI a uvádí nástin
pravidel, jež toto chování podporují.
Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou
kontaktní osobu ve společnosti EI

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny
Vaší smlouvou či smlouvami se společností Expat Insurance s.r.o.

Kodex chování společnosti Expat Insurance s.r.o.

Vyzývá jednotlivce, aby:
 dodržovali všechny příslušné zákony
 byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady
Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen
takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.
Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání
  nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit
důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

2

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.
Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení
zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.
Zásady chování ve vztahu ke klientům
 dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace
o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 neakceptujte požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 v závislosti na obsahu smlouvy s klientem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik,
zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu
uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 nepoužívejte za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci
Střet zájmů
 vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší
prací při plnění úkolů pro společnost EI, nebo by mohly budit zdání takového
konfliktu
 nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti EI pro Vaše aktivity, které provádíte
mimo rámec práce, prováděné pro společnost EI
 nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti EI
 pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému
kontaktu ve společnosti EI
Kontrolní a účetní postupy
 dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly
 veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací
pro společnost EIaktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 zajišťujte důvěrnost informací společnosti EI
 neuvádějte informace společnosti EI mimo rámec této společnosti, pokud k tomu
nemáte výslovný souhlas vedení společnosti EI
Duševní vlastnictví
 chraňte duševní vlastnictví společnosti EI i třetích stran
 s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní
nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti EI nebo jiných subjektů, které
společnost EI chrání jako důvěrné
 na závěr Vaší spolupráce se společností EI odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co
je majetkem společnosti EI, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní
charakter
 pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady,
obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti EI

3

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy
 uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez
ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk,
zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy,
včetně sexuálního obtěžování a šikanování
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce
 dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního
prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany
 vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 provádějte prevenci pracovních úrazů
Bezpečnost a krizový management
 dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti EI. pro vstup a opuštění budov
 zabraňte přístupu do objektů společnosti EI neoprávněným osobám
 chraňte majetek a zařízení společnosti EIpřed krádežemi a zneužitím
 podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících
zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery společnosti OKG i její zařízení a
technologie
Konkurenční vztahy
 nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti EI o cenách, nákladech,
ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se
společností EI
 případnou komunikaci s konkurenty společnosti EI udržujte pouze v takových mezích,
pro které existuje legitimní obchodní důvod
 vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých
smluv nebo dohod
Vztahy s pojistiteli
 buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě
 nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli
 mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich
produktech
 při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména
jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 s pojistiteli udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích
smlouvách o spolupráci
Ochrana soukromí
 informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům

4

 zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické
podobě
 nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich klientech
v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů
 pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji
třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR
Spolupráce s veřejnoprávními orgány
 dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli
veřejnoprávních orgánů a institucí
 při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání
nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující
podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům
Interní a důvěrné informace
 nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro
společnost EI interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti EI nebo jiných
subjektů, jež je společnost EIpovinna chránit jako důvěrné
 informace, které vznikly při práci pro společnost EI, jsou majetkem společnosti EI
 při ukončování Vašeho úkolu pro společnost EI odevzdejte bez prodlení veškeré
náležitosti, které patří společnosti EI, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných
nebo interních materiálů
 pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte
o objasnění Váš přímý kontakt ve společnosti EI

ru_RURussian
cs_CZCzech ru_RURussian