Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR
Společnost Expat Insurance s.r.o se sídlem Koněvova 426/35, 130 00 Praha 3 IČO:
28550102, spisová značka C 149589 vedená u Městského soudu v Praze
jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty
– fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen
„Subjekt údajů“) o tom, že:
 Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo jiného
finančního produktu (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle
konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem,
budou Správcem zpracovávány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného
finančního produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků
Subjektu údajů z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů
Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění
zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování
pojištění a jiných finančních produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti
s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem
pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas
Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.
 Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování
za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání
pohledávek.
 Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních
stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu vč.
její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí
předmětných osobních údajů nebylo možné.
 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti zprostředkované
smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy
(max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení
souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu
existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový
orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor).
Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím
právním titulem pro zpracování.
 Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo jiného
finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo
zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření
a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným
pojišťovacím zprostředkovatelům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále
osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění
řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy
a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona
orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě,
exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci. Se
souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty i členům OK HOLDING.
 Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování.

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za
to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých
osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů,
aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním.
 Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

o info@expatcz.cz

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro
plnění povinností ve smyslu Nařízení.
V Praze, dne 24. 5. 2018

ru_RURussian
cs_CZCzech ru_RURussian